UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Wydział Nauk o Ziemi

KATEDRA GEOMORFOLOGII

 

          
          Strona główna

          Historia

          Aktualności

          Struktura

          Pracownicy

          Dydaktyka

          Ćwiczenia terenowe

          Prace magisterskie

          Kras i Speleologia

          Szkoła Speleologiczna

          Konferencje

          Linki


4 Międzynarodowy
Rok Polarny
(IPY 2007-2008)"Karst and Cryokarst"


Film z Lodowca Hansa

 

XXI SZKOŁA SPELEOLOGICZNA

Cieszyn-Morawski Kras, 7-13 luty 2002

ORGANIZATORZY

Pracownia Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego
Katedra Geomorfologii Uniwersytetu Śląskiego
Sprava CHKO Moravsky kras
Sprava jaskyn Moravskeho krasu
Sprava Zbrasovskych aragonitovych jeskyn

KOMITET NAUKOWY

Prof. Janusz Janeczek
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego
(Honorowy Przewodniczący)

Prof. Jerzy Głazek (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Andrzej T. Jankowski (Uniwersytet Śląski)
Prof. Zygmunt Kłodnicki (Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie)
Prof. Andrzej Kostrzewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Andrzej Różkowski (Uniwersytet Śląski)
Prof. Teresa Wiszniowska (Uniwersytet Wrocławski)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. Marian Pulina (Uniwersytet Śląski - kierownik), Dr Andrzej Tyc (Uniwersytet Śląski - sekretarz naukowy),

RNDr. Leos Stefka (CHKO Moravsky kras), RNDr. Ivan Balak (CHKO Moravsky kras),

Ing. Milos Janicek (Sprava jaskyn Moravskeho krasu), Ing. Barbora Simeckova (Sprava Zbrasovskych aragonitovych jeskyn)

oraz

Mgr Violetta Krzaczek (sekretariat), Mgr Mariusz Grabiec, Mgr Krzysztof Idziak,
Mgr Anna Chwalik, Mgr Rafał Jońca, Mgr Bartłomiej Szypuła,
Mgr Joanna Szafraniec (Uniwersytet Śląski)

Szkoła pod Honorowym Patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Tadeusza Sławka

Szkoła odbywa się pod auspicjami
"Komisji Krasu" Międzynarodowej Unii Geograficznej

 

PROGRAM NAUKOWY

7.02.2002 (CZWARTEK)

10.30 Wyjazd uczestników Szkoły spod budynku Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu (ul. Będzińska 60)
11.30 Wyjazd spod budynku Rektoratu UŚ w Katowicach (ul. Bankowa 12), przejazd do Cieszyna, do Centrum Konferencyjnego Filii UŚ (ul. Bielska 62)
15.00 Uroczyste rozpoczęcie obrad Szkoły - okolicznościowe przemówienia Prof. M. Puliny (Uniwersytet Śląski, kierownika naukowego Szkoły), Prof. J. Janeczka (Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego), Prof. A. Kopoczka (Prorektora ds. Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie) oraz Prof. A.T. Jankowskiego (Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego)
15.30 - 17.30 Sesja naukowa dotycząca geologii i geomorfologii obszarów krasowych pod kierunkiem Prof. A. Różkowskiego (Uniwersytet Śląski) i Prof. Yuan Daoxian (Instytut Geologii Krasu w Guilin)

D. Yuan - Geologia i hydrologia krasu a ich znaczenie dla społeczeństwa
P. Bosak - Paleomagnetyzm i magnetostratygrafia osadów jaskiniowych - stan wiedzy
J. Głazek, H. Hercman, P. Pruner, P. Bosak -
O wieku i genezie Jaskini Bialskiej w Tatrach

8.02.2002 (PIĄTEK)

9.00 - 13.00 Sesja naukowa poświęcona jaskiniom lodowcowym i zjawiskom hydrologicznym w lodowcach pod kierunkiem Prof. M. Grzesia (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu), Prof. J.O. Hagena (Uniwersytet w Oslo) i Prof. J. Jani (Uniwersytet Śląski)

J. Pereyma - Zmienność czynników cyrkulacyjnych klimatu atlantyckiej Arktyki i Subarktyki jako warunek kształtujący zmiany glacjalne
Y. Macheret - Obecność wody w lodowcach: metody i rezultaty badań radarowych
J.O. Hagen -
Nowe szacunki bilansu masy lodu na Svalbardzie
M. Grześ - Powstawanie i rozpad nalodzi w rejonie Kaffiøyry, Spitsbergen
W.E. Krawczyk, P. Głowacki - Wpływ zmian składu chemicznego opadów atmosferycznych w Hornsundzie na procesy denudacyjne
J. Jania - Przyczyny i niektóre skutki zmian geometrii lodowców spitsbergeńskich

13.15 - 14.00 Sesja posterowa pod kierunkiem Dr J. Pereymy (Uniwersytet Wrocławski) - cz. I dotycząca środowiska polarnego oraz badań nad denudacją w różnych środowiskach morfogenetycznych

M. Grześ, B. Pawłowski - Formy zlodzenia rzek nizinnych
M. Grześ, I. Sobota - Wpływ zimowej akumulacji śniegu na wielkość bilansu masy lodowca Waldemara w latach 1996-2001
M. Grabiec -
Zmiany wysokości pokrywy śnieżnej na linii równowagi Lodowca Aavatsmarka na tle danych meteorologicznych
J. Jania, M. Grabiec, A. Lulek -
Morfologiczne czynniki wpływające na akumulację śniegu na równinie Kaffiøyry
L. Kolondra - Nowe opracowania fotogrametryczne lodowców południowego Spitsbergenu
B. Nikiel - Badanie zmienności chemicznej śniegu w Dolinie Wisły w Beskidzie Śląskim
M. Zajączkowski -
Wielkość odpływu wód wytopiskowych z czoła Lodowca Kongsbreen oszacowana metodami oceanograficznymi
M.S. Zalewski, M. Górski - Polska Stacja Polarna Hornsund (2001-2010)

18.30 Spotkanie towarzyskie w Galerii w budynku głównym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie z udziałem władz rektorskich UŚ i kadry profesorskiej Filii UŚ w Cieszynie. Spotkanie uświetnił występ Zespołu Muzyki Dawnej "Agere Gratias Antiqua" Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

9.02.2002 (SOBOTA)

9.00-13.00 Sesja naukowa dedykowana pamięci wybitnego geologa, członka Komitetu Redakcyjnego "Kras i speleologia", Profesora Stanisława Dżułyńskiego kierowana przez Prof. J. Głazka (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)

Wspomnienie działalności Prof. Stanisława Dżułyńskiego na polu:

Na zakończenie głos zabrał Prof. M. Cieszkowski (Uniwersytet Jagielloński)

spis publikacji S.Dżułyńskiego związanych z paleokrasem

Sesja naukowa pod kierunkiem Prof. M. Sass-Gustkiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) i Prof. Y. Trzcinskiego (Instytut Skorupy Ziemskiej Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku)

A. Różkowski, J. Różkowski - Środowisko hydrogeologiczne karbońsko-dewońskiej serii węglanowej bloku górnośląskiego
J. Cao, Y.Daoxian -
Wpływ roślin niższych na procesy wietrzeniowe skał węglanowych
P. Walsh -
Problem krasowej lub niekrasowej genezy zjawisk w rejonie CWM LLWYD, Carmarthenshire, południowo-zachodnia Walia

Sesja naukowa pod kierunkiem Prof. T. Wiszniowskiej (Uniwersytet Wrocławski) i Dr J. Cao (Instytut Geologii Krasu, Guilin)

F. Sustersic - Poziomy logiczne tektonicznej predyspozycji w rozwoju systemów jaskiniowych ze szczególnym uwzględnieniem roli uskoków odchylonych
R. Dobrowolski, S. Terpiłowski -
Nowe spojrzenie na kras kopalny w skałach górnokredowych Pagórów Chełmskich (E Polska)

19.30-20.00 Sesja posterowa pod kierunkiem Dr A. Mihevca (Instytut Badań Krasu w Postojnej) - cz. II dotycząca badań krasowych i speleologicznych

I. Baron - Speleogeneza wzdłuż prawie pionowych szczelin - przykład studni krasowych Płaskowyżu Dolnego Vrchu (Słowacja)
A. Chwalik -
Charakterystyka morfometryczna form krasowych okolic Wiślicy
E. Dumnicka -
Adaptacje troglobiontów do życia w jaskiniach
M. Dziubiel, J. Hajduk -
Badania systemów wodnych jaskiń: Wodna pod Pisaną i Wodna pod Raptawicką Turnią
B. Hibszer, J. Partyka -
Zróżnicowanie składu chemicznego wód w strefie epikrasowej
G. Kłys, Z. Caputa, P. Gula -
Badania ekoklimatyczne w Podziemiach Tarnogórskich
V. Krzaczek - Rolnicze wykorzystanie wybranych form krasowych - wyniki wstępne
T. Łękarski, J. Rehák, J. Piasecki - Związek przepływu w potoku krasowym Mlecny Pramen z przychodem wody atmosferycznej
D. Okoń - Hydrologiczne osobliwości w zlewni Wiercicy (Wyżyna Krakowsko - Częstochowska)
J. Partyka -
Współpraca polsko - ukraińska (Ojcowski Park Narodowy - Park Narodowy Miodobory)
J. Różkowski, M. Leśniok, W.E. Krawczyk, J. Motyka, K. Różkowski -
Siarczany w wodach opadowych i w środowisku krasowym Wyżyny Krakowskiej
O. Zeman, J. Bruthans, I. Balak, M. Kovarik - Barwienie systemu Lopac - 2001-2002

20.00 Wieczór wspomnień Profesora Vladimira Panosa - Honorowego Prezydenta Czeskiego Towarzystwa Naukowego, współzałożyciela Szkoły Speleologicznej, członka Komitetu Redakcyjnego "Krasu i speleologii" przygotowany przez P. Bosaka, J. Rehaka, J. Zelinkę i A. Tyca. Sylwetkę Profesora przypomniał Dr hab. P. Bosak

10.02.2002 (NIEDZIELA)

9.00 - 13.30 Sesja naukowa poświęcona badaniom środowiska obszarów krasowych pod kierunkiem Prof. E. Sklarova (Instytut Skorupy Ziemskiej Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku), Prof. F. Sustersica (Uniwersytet w Lublanie) i Dr hab. Pavla Bosaka (Czeska Akademia Nauk, Praga)

B. Zhou - Kras i bioróżnorodność w Górach Jinfo, Chongqing, Chiny
A. Mihevc - Denudacja krasowa - wybrane przesłanki z obszaru Słowenii
G. Barczyk -
Barwienia w systemach tatrzańskich wywierzysk krasowych
W. Andrejczuk, A. Klimczuk - Geochemiczne skutki działalności mikroorganizmów w jaskiniach gipsowych (na przykładzie Jaskini Zołuszka, Ukraina)
V. Korzhyk - Jaskinia Zołuszka - 25 lat eksploracji. Wyniki naukowe i praktyczne, perspektywy
G. Lesinsky - Wyniki eksploracji jaskiń Słowackiego Krasu
B. Komac -
Charakterystyka geomorfologiczna i geologiczna obszaru Rovtarske Zibrse, W Słowenia

13.30 Zakończenie obrad części kameralnej XXI Szkoły Speleologicznej
20.00 Prezentacja przeźroczy i sprawozdania

A. Mihevc - XIII Kongres Speleologiczny - Brazylia 2001
A. Tyc - Konferencja "China Karst 2001" oraz Spotkanie Grupy Roboczej IGCP 448 - Chiny 2001

11.02.2002 (PONIEDZIAŁEK)

9.30 Wyjazd z Cieszyna i początek sesji terenowej XXI Szkoły Speleologicznej na obszarze Czech
13.30 Geologia, geneza i udostępnienie jaskiń Zbraszowskich Aragonitowych w Teplicach n. Becvou koło Hranic (pod kierunkiem B. Simeckovej), wycieczka do Hranickiej Propasti
18.00 Przyjazd uczestników do schroniska "Utulna u Macochy" w Morawskim Krasie

12.02.2002 (WTOREK)

9.00-12.00 Jaskinie Sloupsko-sosuvske i Jaskinia Kulna (geologia, paleontologia i udostępnienie) pod kierunkiem Dr I. Balaka
12.00-18.00 Jaskinie w dolinie Krztinskiego Potoku oraz problem eksploatacji i wytopu rud żelaza na terenie Płaskowyżu Babickiego pod kierunkiem Dr I. Balaka i speleologów z klubów w Brnie. Wizyta w jaskini Vypustek (jaskinia przez ponad 80 lat była wykorzystywana do celów wojskowych), jaskiniach Jachymka, Marianskiej i Dratenickich (przykład wielowiekowego wykorzystywania jaskiń przez człowieka - eksploatacja namuliska do nawożenia gruntów rolnych, udostępnienie do celów turystycznych na poczštku 20. wieku oraz wykorzystywanie do celów militarnych), jaskinia Byci Skala (archeologia, paleontologia i militarne wykorzystanie jaskini, jaskinia w strefie wypływów Jedovnickiego Potoku) oraz zwiedzanie ośrodka wytopu rud żelaza w Josefovie - muzeum techniki na otwartej przestrzeni (projekt Ścieżki Naukowej Żelaza w Morawskim Krasie)

13.02.2002 (ŚRODA)

9.30 Wizyta w jaskini Balcarka. Zakończenie sesji terenowej w Morawskim Krasie i przejazd do Katowic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
© Bartko - Ostatnia aktualizacja 28.02.2010
stat4u